avatar

Profunditat de camp lumínica

Figura AFigura A

La famosa llei de la inversa del quadrat ens diu que si doblem la distància entre una font de llum i el subjecte que aquesta il·lumina, la il·luminació no es reduirà a la meitat sinó quatre vegades (Figura A). I la fòrmula és la següent, on A és l’àrea il·luminada i r el radi o distància llum-subjecte:

A = 4 · π · r²

Per tant, en fotografia, si doblem aquesta distància haurem de compensar obrint 2 passos per no variar l’exposició, ja que cada pas equival a augmentar o disminuir el doble l’entrada de llum a la càmera. Tot plegat sembla una manera molt complicada de demostrar la caiguda de la intensitat de la llum en funció de la distància que recorre, però la veritat és que també justifica aquesta anomenada profunditat de camp lumínica tant interessant de conèixer i dominar en el camp de la il·luminació fotogràfica.

Anem al gra, de la mateixa manera que una profunditat de camp reduïda en l’enfocament d’una imatge redueix molt la franja de distàncies on els objectes quedaran enfocats, podem dir que una profunditat de camp lumínica reduïda comprimirà molt la franja on els objectes quedaran correctament exposats amb una intesitat semblant, i viceversa. Una profunditat de camp reduïda en l’enfocament la podem aconseguir obrint molt el diafragma i en el cas lumínic acostant molt el llum al subjecte a il·luminar. Tal i com mostra la Figura B, el subjecte  central estarà correctament il·luminat però els del seu davant i del seu darrera immediat ja no.

Figura B

Figura B

En canvi, una àmplia profunditat de camp en l’enfocament la podem obtenir amb un diafragma molt tancat i en el cas lumínic apartant la font de llum dels subjecte a il·luminar, de tal manera que no només un subjecte estarà correctament il·luminat sinó que tenim molt més marge i tots rebran una intensitat molt semblant, tal com es veu en la Figura C. A l’apartar el llum però haurem perdut intensitat i ho haurem de compensar obrint el diafragma o augmentant el temps d’exposició, però aquesta intensitat menor sí que serà més uniforme en una franja de distàncies més gran.

Figura C

Figura C

Amb tot això, podem aconseguir que una escena amb fons blanc quedi així si el llum el tenim apartat, o amb fons gairebé negre si acostem molt el llum al subjecte. La prova la tenim a la Figura D on veiem dos ambients totalment antagònics però aconseguits amb un mateix tipus de llum.

Figura D

Figura D

Doncs ja ho veieu, si teniu trípode, no cal que compreu llums més potents sinó que simplement, i en contre del que podria semblar a priori, els aparteu per aconseguir una llum més uniforme i ho compenseu amb un temps d’exposició llarg per tal que l’escena quedi clara. Evidentment això és una gran veritat teòrica però poc pràctica si, per exemple, no volem que possibles objectes en moviment de l’escena quedin moguts.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.